Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Sutinku, kad Gyvenimo aprašyme nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tikslu ateityje gauti darbo pasiūlymus iš bendrovės UAB „Girteka Logistics“ juridinio asmens kodas 300569015, adresas Račių 1, Vilnius, el. pašto adresas personalas@girteka.eu (toliau – Bendrovė) ir su Bendrove susijusių įmonių*.

Sutinku, kad Gyvenimo aprašyme nurodyti asmens duomenys būtų teikiami ir naudojami su Bendrove susijusių įmonių*, kurios yra įsisteigusios ES valstybėse narėse ir (ar) kitose trečiosiose šalyse, vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, tikslu ateityje man pateikti darbo pasiūlymus.

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo momento arba nuo mano dalyvavimo darbo pokalbyje. Mano pateikti asmens duomenys gali būti perduoti su Bendrove susijusioms įmonėms, kurios užtikrins jų tinkamą apsaugą bei konfidencialumą. Prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Esu informuotas, kad man kreipiantis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti asmens duomenys,  reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšaukiu savo sutikimą), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba su Bendrove susijusių įmonių, arba prašyti perduoti mano asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.


Esu informuotas, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu personalas@girteka.eu. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galiu kreiptis į tos šalies, kuri tvarko mano asmens duomenis, priežiūros instituciją (priežiūros institucijų sąrašą ir jų kontaktus galima rasti adresu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Taip pat esu informuotas, kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, atsiųsdamas prašymą į Bendrovę el. Paštu personalas@girteka.eu.


* Bendrovė ir su Bendrove susijusios įmonės reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.